Отчети за 2016

 • Тримесечен индивидуален отчет на АФХ за първото тримесечие на 2016

  Финансов отчет

  Пояснителни бележки към отчета

  Междинен доклад

  Вътрешна информация

  Допълнителна информация

  Декларация

  КФН форми

 • Покана за Общо събрание на облигационерите на Алфа Финанс Холдинг АД

  ПОКАНА за свикване на общо събрание на облигационерите от емисия публични  облигации

  с ISIN BG2100010094 и емитент „Алфа Финанс Холдинг” АД

   

  „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ в качеството си на банка-довереник на облигационерите на емисия публични облигации, с емитент “Алфа Финанс Холдинг” АД, ISIN код на емисията: BG 2100010094, размер на сключения облигационен заем: 8 000 000 евро, брой на облигациите: 8000, номинална стойност на една облигация: 1000 евро, вид на облигациите: безналични, поименни, обикновени, обезпечени, свободно прехвърлими, лихвоносни, свиква общо събрание на облигационерите от описаната емисия публични облигации на 08.06.2016 г. в 10:00 часа на адрес: гр. София, район Средец, ул. “Шейново” № 7, при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и одобряване на предложение за промени в срочността на облигационния заем и структурата на погасителните плащания на главницата и лихвата по облигационния заем. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема/не приема предложените промени в структурата на погасителните плащания на главницата и лихвата по облигационния заем.

  2. Обсъждане и одобряване на промени в лихвата по облигационния заем. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема/не приема предложените промени в лихвата по облигационния заем.

  3. Разни.

   

  Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на облигационерите на адрес гр. София, район Средец, ул. “Шейново” № 7. Регистрацията на облигационерите започва в 9:30 часа и приключва в 9:45 часа на 08.06.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията публични облигации на “Алфа Финанс Холдинг” АД, ISIN код на емисията: BG 2100010094, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от “Централен депозитар” АД) или извлечения от книгата на облигационерите, издадена от “Централен депозитар” АД. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощения. Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред. При липса на кворум събранието ще се проведе на 24.06.2016 г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

  Покана

  Материали