бизнес

Финансови услуги

Финансови услуги

Финансиа Груп

Финансовият бизнес на „Алфа Финанс Холдинг“ АД е структуриран в отделна подхолдингова компания – „Финансиа Груп“ АД. Тя консолидира дейностите по предоставяне на финансови услуги в рамките на „Алфа финанс холдинг“ АД в България, Македония и други държави от Югоизточна Европа. „Финансиа груп“ АД предлага иновативни решения с висока добавена стойност благодарение на синергията между отделните дружества от групата. Към момента част от Групата са инвестиционния посредник „Булброкърс“, водещия консултант „Булброкърс Консултинг“, „Капитал банк“ - Скопие и управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт“.


Булброкърс

„Булброкърс“ АД е иновативен инвестиционен посредник, който осигурява на клиентите си 24 часово дилърско обслужване за сделки с опции, фючърси, валута, акции, облигации и фондове, търговия на над 100 пазара в 24 страни в Европа, Азия и САЩ, както и на местните и регионални пазари. Компанията притежава с две независими електронни платформи за търговия – Meta Trader 4, Trader Workstation, както и екип от брокери, постигащ висока ефективност при управлението на големи поръчки за сделки с акции. „Булброкърс“ АД е пълноправен член на Българска фондова борса - София, на Централен депозитар АД, на БАЛИП, на Фонда за компенсиране на инвеститорите и се регулира по смисъла на Директиватa за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

Булброкърс Консултинг

„Булброкърс Консултинг“ е водеща консултантска компания в България и Югоизточна Европа в областта на сливанията и придобиванията, капиталовите пазари и корпоративните финанси. Дружеството има изключителна репутация, базирана на успешно приключени сделки и мандати през последните 15 години. Компанията предлага пълен обем услуги в сферата на сливанията и придобиванията, сделките на капиталови пазари, бизнес / стратегическо консултиране, оценки и становища, рекапитализация и преструктуриране. Като цялостен опит, членовете на екипа на „Булброкърс Консултинг“ са консултирали сделки на обща стойност, надхвърляща 4,3 млрд. евро.

Капитал банк

„Капитал банк“, Скопие, е банкова институция, специализирана в предлагането на банкови услуги за микро, малки и средни предприятия. публично и корпоративно финансиране и финансиране на недвижими имоти. Банката предлага богат портфейл кредитни продукти и извършва всякакви финансови операции, банкиране на дребно, депозитна дейност, вътрешни и международни разплащания, частно и електронно банкиране.

Алфа Асет Мениджмънт

Управляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД е с предмет на дейност управление на инвестициите в ценни книжа на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, на принципа на разпределение на риска. Управляващото дружество управлява няколко колективни инвестиционни схеми - “Алфа Индекс Имоти” , "Алфа SOFIX Индекс", “Алфа Избрани Акции” и“Алфа Ликвидни Средства”.