Бизнес

image image image image image

Бизнес

Алфа Финанс Холдинг АД има богат опит в различни бизнес сектори. Kъм момента „Алфа Финанс Холдинг“ АД развива три основни бизнес направления – финансови услуги, недвижими имоти, както и чиста енергия.

Всяко бизнес направление е консолидирано в отделно подхолдингово дружество. „Финансиа груп“ АД консолидира инвестициите във финансови услуги и банково дело. Групата включва инвестиционния посредник “Булброкърс“, „Капитал банк“, Скопие и управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт“.

В сектора на недвижимите имоти интересите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД са консолидирани в подхолдинга, „Лендмарк Холдингс“ АД. Лендмарк предлага пълен набор от професионални услуги – от проектен мениджънт, през пропърти и фасилити мениджмънт, както на свои активи, така и за външни клиенти.

„Соларпро Холдинг“ АД е водеща компания в сектора на енергетиката и чистата енергия. Дружеството е един от най-големите системни интегратори, EPC & OM контрактори в региона с над 100 MVp инсталирани мощности.

Освен тези основни бизнес линии, Холдингът инвестира успешно и в IT услуги и логистика.

Бизнес направления

Финансови услуги

Финансовият бизнес на „Алфа Финанс Холдинг“ АД е структуриран в отделна подхолдингова компания – „Финансиа Груп“ АД. Тя консолидира дейностите по предоставяне на финансови услуги в рамките на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в България, Македония и други държави от Югоизточна Европа.

Недвижими имоти

Бизнес интересите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД в сектора на недвижимите имоти са консолидирани в интегрираната холдинговва структура „Лендмарк Холдингс“ ЕАД.

Чиста енергия

„Алфа Финанс Холдинг“ АД инвестира стратегически в сектора на чистата енергия, чрез дъщерната си вертикално интегрирана холдингова структура „Соларпро Холдинг“ АД.